บริษัท ริช คลีนนิ่ง จำกัด ยินดีต้อนรับ

เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท ริช คลีนนิ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้ง เมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยบริษัท ให้บริการ รับเหมาทำความสะอาด ครบวงจรเน้นการให้บริการ ด้วยบุคลากร ที่มีคุณภาพ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พนักงานทุกระดับ ได้รับการฝึกอบรม ด้วยมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ เน้นการทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างปราณีต ค่าบริการยุติธรรมสมราคา

เราเป็น บริษัทรักษาความสะอาด ที่มีบริการ จัดส่งพนักงานทำความสะอาด ให้บริการ ประจำ หรือชั่วคราว ภายในอาคาร สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสหากิจ ศูนย์การค้า โรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านบริการให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้บริการรักษาความสะอาด ได้เป็นอย่างดี

มีความยุติธรรม มุ่งหมายให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพและราคา

พันธกิจ

 • มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของพนักงานทำความสะอาด ร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ในการทำงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร
 • ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จริงใจ และยุติธรรมในการตกลงดำเนินธุรกิจกับลูกค้า
 • ใส่ใจดูแลพนักงานไม่เอาเปรียบพนักงานและสังคม
 • แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและตลาดใหม่อย่างสม่าเสมอ เพื่อนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • สร้างจิตสานึกในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
 • ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรทางด้านบุคล

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน รักษาความสะอาด ต้องผ่านขั้นตอน การตรวจสอบประวัติ การตรวจสุขภาพ และการสัมภาษณ์อย่างละเอียด นอกจากนั้น พนักงานทุกคนต้องเข้าโปรแกรมการฝึกงาน เพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงาน และเป็นการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความชานาญ อีกทั้งเรายังได้คัดเลือกเครื่องมือ และอุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำยาเคมีภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยไว้ให้บริการแก่ลูกค้าที่สนใจใช้บริการอีกด้วย

แนวทางในการบริหารงาน

 • เน้นคุณภาพ และราคาการบริการที่สมเหตุสมผล
 • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน
 • ระบบการตรวจสอบการบริการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งจากลูกค้าและภายในบริษัทเอง
 • จัดให้มีศูนย์กลางพนักงาน หน่วยงานพิเศษเป็นเขต เพื่อการจัดส่งพนักงานทดแทนทันเวลา
 • จัดให้มี Call Center เพื่อรับรองข้อร้องเรียน และให้บริการลูกค้าทันท่วงที
 • กระบวนการคัดเลือกพนักงานที่เป็นระบบมีมาตรฐาน
 • มีระบบการตอบรับการแก้ไขปัญหาแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกเรื่อง