จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทเข้าใจความสำคัญของจรรยาบรรณธุรกิจและการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างด้านจรรยาบรรณธุรกิจที่ดีแก่ผู้อื่น ด้วยการให้คำแนะนำและแนวทางที่ถูกต้องในการใช้หลักธรรมาภิบาลทางธุรกิจ

เราเชื่อว่าจรรยาบรรณธุรกิจที่ดีเป็นฐานะสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ดังนั้น เรายึดมั่นตามกฎหมายและมาตรฐานทางธุรกิจที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและความไว้วางใจระหว่างเราและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทางเรามีความตั้งใจที่จะสร้างระบบการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรและทางสังคม เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนและการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป

1. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดถือหลักความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความเสมอภาค การสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว และการส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่

 1. บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัด
 2. บริษัทเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและยั่งยืน
 3. บริษัทจะบริหารงานด้วยความซื่อตรง รวมทั้งการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง การเสนอและใช้งบประมาณ อย่างชัดเจนและประหยัด รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซื่อตรง ถูกต้อง โปร่งใสและ มีหลักการ

2. ความสัมพันธ์กับคู่ค้าและคู่สัญญา

 1. บริษัทประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างถูกต้องและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 2. บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ในเรื่องคุณค่าของสินค้าและบริการ ที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความ เชื่อถือ ซึ่งกันและกัน
 3. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
 4. จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง    ครบถ้วน
 5. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้า    ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริษัทฯ ส่งเสริมและผลักดันการเคารพสิทธิมนุษยชนให้ทั่วทั้งองค์กร

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้นำแนวปฏิบัติหรือหลักการด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศหรือระดับสากลมายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับแนวปฏิบัติ มีดังนี้

 1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
 2. สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเป็นธรรม ในเรื่องการจ้างงานและจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีมนุษยธรรม และการมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

 1. กำหนดเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบ และทำความเข้าใจ รวมถึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจโดยเคร่งครัด
 2. กำหนดแนวทางยกย่องและลงโทษ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติดี การลงโทษตามวินัยแก่ผู้กระทำ ผิดจรรยาบรรณ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
 3. กำหนดให้มีวิธีการถามข้อสงสัยและการรายงานในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือ การรับข้อร้องเรียนอาจมีทางเลือกได้หลายช่องทาง เช่น ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น กรรมการ ตรวจสอบ อีเมล์ หรือผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ภายในบริษัท เป็นต้น
 4. กำหนดสายการรายงานการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ เช่น ฝ่ายกำกับกิจกรรมองค์กรรายงานตรง ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณ (ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร  ระดับสูง นำโดยผู้บริหาร ระดับสูงที่ดูแลด้านกฎหมาย) ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ         อีกชั้นหนึ่ง  
 5. กำหนดรอบระยะเวลาที่จะให้มีการทบทวนจรรยาบรรณ เช่น ทุกปี หรือทุก 2 ปีเพื่อให้มีความ  เหมาะสมกับภาวการณ์ หรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนไป

5. สภาพแวดล้อมด้านการทำงาน

 1. บริษัทจะพยายามป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยเนื่องจากงานอาชีพ ด้วยความ ร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งจะจำกัดและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัย อันเกิดจากการดำเนินงานทางธุรกิจ
 2. บริษัทจะจัดให้มีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดทำระเบียบปฏิบัติการอบรมและการควบคุม การปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงส่วนรวมที่  บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่
 3. บริษัทจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ อันเกิดจากปฏิบัติการด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง
 4. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรฐานการจัดการ เกี่ยวกับความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือมาใช้บังคับในกรณีที่ไม่มีกฎหมายและข้อบังคับใช้อยู่

6. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. ไม่เปิดเผย หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับ รวมทั้งรักษาความลับของบริษัทฯ อย่าง         เคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสารหรือข่าวสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ รั่วไหลหรือ        ไป  ถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
 2. ไม่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 3. ไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่ยังไม่ควรเปิดเผย เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้เปิดเผยได้ หรือเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

7. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 1. บริษัทจะพยายามสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีเป็นเวลายาวนาน
  ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลประกอบการที่ดีของบริษัท
 2. บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประเมินการ
  บริหารงานของบริษัท จะเปิดเผยผลประกอบการพร้อมกับข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง และ
  รายงานฐานะการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอตามหลักสากล
 3. บริษัทมีนโยบายที่จะบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการ
  บัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี
  ภายนอกและคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. บริษัทจะเคารพและรักษาสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติ
  ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม